Energetická certifikácia budov

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami, ktoré sa začínajú dotýkať každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať takisto vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA SA VYKONÁVA PRI:
• Pri predaji budovy
• Pri prenájme budovy
• Pri dokončení novej budovy, (dokladá sa pri začatí kolaudačného konania)
• Pri významnej obnove existujúcej budovy,
( zateplenie, prístavba, nadstavba... ) (- kde je potrebné kolaudačné konanie)

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA SA VYKONÁVA PRE:
• Pre rodinné domy
• Pre bytové domy
• Pre administratívne budovy
• Pre polyfunkčné budovy

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou. Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia by mala popisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

PREČO ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV ?

Ak sa nám doma pokazí chladnička, ideme si do hypermarketu kúpiť novú. V príslušnom oddelení zistíme, že sa tam vystavuje veľké množstvo chladničiek. Niektoré sú malé, iné veľké, s mraziacou časťou alebo bez nej, drahšie či lacnejšie. Jednoducho sa potrebujeme v tom množstve rozličných výrobkov nejako zorientovať. Keď už si vyberieme takú, ktoré nám vyhovuje litrážou, technickým vyhotovením a približne zodpovedajúcou cenou, uvedomíme si, že taká chladnička „stále ide“ a jej prevádzka niečo stojí. Pri výbere čo najúspornejšej chladničky nám v tomto prípade pomôžu energetické štítky, ktoré sú na každej z nich. Ak si chceme pri investovaní, správe budov, nájme či obchode s realitami doplniť hodnotnú nehnuteľnosť alebo len kúpiť slušný byt, kde nebudeme platiť extrémne veľa za energiu, potrebujeme podobný orientačný nástroj. Na trhu s budovami na to slúžia energetické certifikáty budov.

ZÁKONNÝ RÁMEC

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov stanovuje na úrovni EÚ smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Jej cieľom je podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov v spoločenstve, berúc do úvahy vonkajšie klimatické podmienky, ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a hospodárnosť prevádzky budov. Jednou z jej požiadaviek je aj energetická certifikácia budov. Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov v SR tvorí zákon č. 555/2007 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. Zákon č. 555/2007 Z. z. ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a určuje pôsobnosť orgánov verejnej správy. Vykonávacia vyhláška určuje podrobnosti o výpočte, obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätia energetických tried, vzor energetického certifikátu a energetického štítku.

POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE
Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začne po 1. januári 2008 a na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008. Pojem významná obnova budovy definuje stavebné úpravy existujúcej budovy alebo jej samostatne užívanej časti, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy alebo energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami. Energetická certifikácia je povinná pri predaji budovy, pri prenájme budovy a pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy, inak je dobrovoľná. Vykonanie energetickej certifikácie budov sa osvedčuje energetickým certifikátom, ktorý platí najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Energetická certifikácia sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:
• rodinné domy
• bytové domy
• administratívne budovy
• budovy škôl a školských zariadení
• budovy nemocníc
• budovy hotelov a reštaurácií
• športové haly a iné budovy na šport
• budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
• ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie celej budovy vykonať aj energetickú certifikáciu jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy. Energetickú certifikáciu bytu možno vykonať aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove, ktorého energetická certifikácia už bola vykonaná.

Energetická certifikácia sa nevzťahuje na nasledujúce typy budov:

• budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
• kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
• budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
• priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
• bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
• samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

POVINNOSTI VLASTNÍKA ALEBO SPRÁVCU BUDOVY

S certifikáciou budov sa spájajú konkrétne povinnosti pre vlastníkov, resp. správcov budov (ak sú zmluvne zaviazaní vlastníkom budovy). Vlastník budovy je povinný zabezpečiť energetický certifikát budovy prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Takisto musí uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi, resp. pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi.

Okrem toho je vlastník existujúcej budovy povinný vykonať nasledujúce technické opatrenia:
• zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom,
• zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia,
• umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

Ak ide o veľkú existujúcu budovu, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí sa v nej umiestniť energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú.

3S - projekt s.r.o.

Boldog 145
Boldog 925 26
Slovenská Republika

Kontakt

Tel: +421 905 513 350
Email: office@3sprojekt.sk

 

Obchodný register:

OR Okresný súd Bratislava 1 odd. s.r.o. Vložka č. 44848/B
 

Copyright:

Všetky práva vyhradené © 2011 3S-projekt s.r.o. Vytvorené spoločnosťou eqoobe s.r.o.